Anti Ragging CommitteeAnti Ragging Committee

1. Dr.C.Rajalakshmi
2 .P. Kumaran
3.J.James Jayapaul
4.Dr. E.Murugaesan
5.M. Samardeen
6. T. Umarani
7. P.S. Srinivasan
8. S.C. Kareena Ranjitham
9. L. Arun
10. M. Tamil Mani
11. D.Helen FlarenceAnti Ragging Squad:

1.Dr.C.Rajalakshmi
2.J.James Jayapaul
3.Dr. E.Murugaesan
4.D.Helen Flarence
5.S.C. Kareena Ranjitham
6.R.A. Viji Priya
7. K. Balaji NaiduSC/ST Liasion Officer:

1.S.C. Kareena Ranjitham
2.K. GnanasambanthamGirls Students Grievance Cell:

1.Dr.C.Rajalakshmi
2.S.C. Kareena Ranjitham
3.D.Helen Flarence
4.M. Tamil Mani
5.R.A. Viji PriyaCampus Placement Officer::

1. P.KUMARAN
2.J.James Jayapaul
3..Dr. E.Murugaesan
4.R.A.Vjipriya
5. D. Helen Flarence