மாதிரி நீதிமன்ற உறுப்பினர்கள்

  • Tmt.P. சோனா, உதவி பேராசிரியர்
  • Thiru.N. முகமது ரபி, உதவி பேராசிரியர்
  • Thiru.A. ஆனந்தன், உதவி பேராசிரியர்
  • Tmt.N.K. திருவேணி, உதவி பேராசிரியர்